Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Y-links 1999 - 2

 

De Y-links krijgt een nieuwe cover, dankzij Paul Schaap van PAS producties.

 

cover-y-links-1999-2

 

Er is veel gevaren, er is geld opgehaald met stands op diverse evenementen en er is veel voortgang met de restauratie en onderhoud.

 

Informatie Werkgroep Y8122

 

Jaargang 2, nummer 2, najaar 1999

Voorzitter R. Witte
Secretaris W. v. Spijker
Penningmeester P. v.d. Kuijl
Commisaris Dombo T. v. Bakel
Commisaris W. Hermans

 

Contactadres:

R. Witte

Vlamingstraat 23

1781 ME Den Helder

tel: 0223-618018

 

ABN AMRO rekeningnummer: 40.26.61.494

 

Donaties zijn altijd welkom vanaf f 30 -- per Jaar, u ontvangt dan tenminste 2x per jaar " Y links" na overmaking op bovenstaand banknummer en na inlevering van adres.


De Werkgroep Y8122 is een Stichting i.o.

donateursformulier-y8122-1999 

 


 

VAN DE VOORZITTER

Allereerst wil ik de nieuwe werkgroepleden, de heren Klaasse en Langendoen welkom heten. We hopen voor beiden dat dit een begin is van een lange relatie met de leden van de werkgroep en voor de te vormen Stichting Y8122.

 

Terugkijkend op de achterliggende periode kunnen we stellen dat:


a. Het vaarprogramma, welke vorig jaar is besloten goed is uitgevoerd. En dat met name de Harderwijker visserijdag, waarbij de nieuwe leden kennis konden nemen van onze buitenstadse bezigheden, een succes was. Ook de tocht naar Terschelling was er weer, met wat problemen, maar
we hopen dat de klant volgend jaar weer van de partij zal zijn. Verder zijn we door een sponsor benaderd om een vaartocht met zijn vaste relaties te maken. Deze tocht is zeer goed verlopen en is, zoals het er nu naar uitziet weer voor volgend jaar vastgelegd. Dit is wellicht een start van een nieuwe bron van inkomsten. De vlootdagen gaven weer een probleem, maar het liep toch nog voordelig voor ons af. Of dit zo blijft, moeten we maar afwachten in 2000.

 

b. De stand op verschillende evenementen zijn geld dubbel en dwars opgebracht heeft. Zoals bijvoorbeeld bij de Vlootdagen, met de inzet van de vele fanatieke verkopers, waarbij de verkoopmethodes van Cor van de Berg mij nog op het netvlies staan. Ook het historisch weekend was een goede zaak, voor wat betreft de opbrengst. Over de financien mogen we niet klagen, maar er is ook geen reden op de vlag uit te steken, gezien de zaken die nog op ons af komen.

 

c. De voortgang dit jaar van de onderhoudsplanning van de Dombo niet helemaal was zoals we wilden. Zoals de opbouw op het sleepdek, maar onderdeks is het nu toch nog redelijk goed overnachten!! De inbouw van de brandbluspomp is voorbereid, de pomp gereviseerd en de buitenboordafsluiter is geplaatst. Nu nog het plaatsen van de pomp, nadat alle goede en minder goede voorstellen over de plek voor de pomp zijn aangehoord en afgewogen. De dokperiode is door de prima inzet van drie leden van de werkgroep en medewerking van werknemers van de Rijkswerf tot een goed einde gekomen. Ook de schroef is door de welwillende medewerking van de leverancier binnen een dag gerepareerd en weer teruggekomen (het kan wel snel).

 

De toekomst ziet er als volgt uit:

 

De vorming van Stichting Y8122. Hierover later meer. De Y8122 romp zal indien er capaciteit is bij Teerenstra zo spoedig mogelijk gewapperd en gestraald worden. Hierna gaat hij terug naar de Rijkswerf om de staat van de romp goed te beoordelen en hopelijk, indien er capaciteit is en voldoende financiële middelen zijn, zal de restauratie aangevangen worden. Hiervoor hebben wij de medewerking van uiteraard de firma's Teerenstra, Hoogwoud (kraan) en de Rijkswerf nodig. Het staalwerk zoals huidplaten en railingprofiel zijn geleverd en opgeslagen.
De stuurlier en de ankerspil zijn zo goed als gereed; voor de kettingen is een sponsor gevonden. Het roer is inmiddels voorzien van een nieuwe koning en komt na het uitlijnen eerdaags
retour. Door de inspanning van twee leden hebben wij een mooie 12 cilinder kromhout verkregen en een 4 cilinder die met veel geduld en inzet weer in een mooie staat wordt gebracht.

 

Onze oude p.c. is niet meer onder ons. Een firma is bereid gevonden als sponsor te fungeren met een behoorlijk startbedrag voor een nieuwe. Hij is inmiddels al geplaatst door Martin Meuwese. De p.c. zal moeten worden ingezet om diverse zaken, zoals dit krantje, de boekhouding en verslagen van de
secretaris te bundelen. Ook de leden en sponsor administratie zullen hier beter en centraal bijgehouden kunnen worden.
Samenvattend mag ik zeggen dat we er niet verkeerd voorstaan en met het vooruitzicht van een vaarprogramma voor het volgend jaar en de beweging in de romp een goede toekomst tegemoet gaan, die naar ik hoop, door een ieder van ons in goede gezondheid meegemaakt kan worden,

 

 


 

VAARSCHEMA 2000

Onder voorbehoud

Terschelling

Vlootdagen
Koedijk

SAIL 2000

Harderwijk

Sponsorvaarten

Donateurvaarten


LEES DE BEKENDMAKINGEN OP HET BORD EN SCHRIJF OP TIJD IN!!!

 


 

Stoom 2

ln het vorige artikel heb ik het gehad over de voortstuwing van schepen d.m.v. stoommachines in het begin van de vorige eeuw naast vervoersdoeleinden ook toepassing vonden voor fabrieken, spinnerijen en mijnen, had dit een zeer grote invloed op het maatschappelijke leven. Enorm veel mensen gingen van het platte land naar de grote steden. Dit werd mede beïnvloed door de herverkavelingpolitiek van grootgrondbezitters. Deze periode wordt ook wel industriële revolutie genoemd,

Op een fabriek werd in die tijd meestal niet minder dan 14 uur per dag gewerkt. De grootindustriëlen meenden dat arbeiders geen vrije tijd nodig hadden, omdat dit schadelijke gevolgen zou hebben voor de productie en de maatschappij.
Fabrieken en mijnen werden een gehate plaats zowel door mannen, vrouwen als kinderen. Kinderen waren goedkoop. In Engeland kwamen deze kinderen vaak uit armenhuizen, waar ze door de autoriteiten in groepen van 50 of 100 voor een bepaalde periode aan de grootindustriëlen werden verkocht, Bij deze stumpers was de angst voor de zweep er in geranseld.
Mensen als Emile Zola, Victor Hugo, Dostojefski, Tolstoi, Charles Dickens, Stevenson, Aletta Jacobs en Multatuli hebben veel bijgedragen aan het veranderen van de algemene denkwijze die uiteindelijk toch resulteerde in betere levensomstandígheden. De goede oude tijd was niet voor iedereen zo goed. Toch is het wel zo dat voor de meeste mensen het leven vroeger hard was maar duidelijker.
Energie kan gebruikt worden voor welvaartsverbetering, maar we moeten wel bedenken dat iedereen op deze wereld z'n deel wil, dus kooldioxide uitstoot met misschien als gevolg het broeikaseffect. Dan zullen we dus toch duurzame energietechnologie zoals wind, waterkracht en zonne-energie moeten

gaan gebruiken, zodat het voor mens en dier goed kan zijn om in goede harmonie met elkaar te leven op deze aardbol,

Dolf Overweg

 


 

Het dokken van de Dombo.

Maandag middag 26 juli wordt de Dombo gedokt nadat Herman haar boven de lift gevaren heeft. Door R.W. personeel wordt de Dombo met lieren in het midden gehouden. Zodra de kielbalk de ondersteuning raakt worden twee hydraulische zijsteunen tegen het schip gezet (zonder deze steunen zou het schip omvallen), vervolgens gaat de lift langzaam _omhoog. Als de kiel boven water komt blijkt dat de Dombo niet helemaal recht staat. De dokbaas besluit de Dombo recht te zetten; dus weer zakken om haar beter op de ondersteuning te zetten met een blok beton om haar recht te houden. De tweede keer staat de Dombo kaarsrecht op de ondersteuning.

 

Als het liftplatform helemaal omhoog staat moeten alleen de 4 vaste ondersteuningen op hun plaats gezet worden, zodat de 2 hydraulische zijsteunen weer weggehaald kunnen worden. Deze steunen staan namelijk vast op het platvorm en kunnen niet meerijden als het treintje de Dombo van het liftplatform verder rijdt richting hal. Voordat de Dombo de hal ingaat word eerst de Dombo nog afgespoten met de hogedrukreiniger, die 250 bar levert.

 

Dinsdag 29 juli
's Middags wordt de Dombo de hal ingereden, waar deze een paar weken mag blijven staan. Nu het schip in de hal staat kunnen we eindelijk de onden/vaterlijn inspecteren. Het eerste waarnaar men meeste! kijkt is de schroef. De tegenvaller is dat deze aan de bladrand toch flink beschadigd is. Besloten wordt dat de schroef eraf moet en opgeknapt moet worden. De schroef wordt er diezelfde middag nog afgehaald, zodat deze woensdagmorgen door Rob bij Jooren afgeleverd kan worden. Die zelfde dag, 's middags om 2 uur, is de schroef gereed en komt terug naar Den Helder.

 

Woensdagmiddag is de voortstuwer weer terug, de kachel en de bak eruit gehaald, de plaat uitgebrand en een flensgat uitgebrand.

 

Donderdag wordt de schroef er weer ondergezet. Donderdagmiddag gaat Rob schijven en vacuümblasten. Vrijdag is één zijkant klaar met schuren en vacuümblasten. Flens aanbrengen voor de brandbluspomp. Besloten was al dat er een mobiele brandbluspomp op de Dombo geplaatst zou gaan worden. Hiervoor moest er voor de wateraanvoer een aansluiting komen, we hadden de keuze uit:
a. bestaande buitenboord aansluiten
b. nieuw te maken aanvoer aansluiten
Gekozen wordt voor een aansluiting op de bestaande wierkast.

 

SOMS ZIT HET MEE EN SOMS ZIT HET TEGEN

 

Omdat de bestaande leiding te klein is, wordt besloten om een nieuw gat in de wierkast te branden. Dit alles kan alleen gebeuren als het schip droog staat. De flens wordt gemaakt en de afsluiter uit de eigen voorraad gehaald. Na het droogzetten werd besloten om de flens op de wierkast te plaatsen, hiervoor
moeten dus de kachel en de kachelbak weggehaald en de fundatieplaat van de kachel weggebrand worden. Plaats wordt bepaald voor de flens en daar wordt een gat gebrand. De flens wordt gelast. Na het lassen wordt de afsluiter gemonteerd. De bouten worden opgezocht (M14 rotmaat). R.v.s. Deze waren 5 mm te lang, afgezaagd! Bouten passen niet langs de afsluiter, dus worden tapeinden opgezocht, deze zijn te lang; weer afzagen. Vervolgens kwam men erachter dat de bestelde tapeinden niet waren opgehaald... Balen!! Trap op trap af 20x ....

 

Uiteindelijk zal de boel op z'n plaats. Daarna kon de lasser-brander de zinkstukken vernieuwen. Toen deze man bezig was zag Herman plots (het) licht, aan de binnenkant van de Dombo bij de inlaatkast, maar kon tussen de spanten verder niets vinden. Het verontrustte hem toch en praatte er met Piet
over. Deze kon ook niets vinden. Afijn het voorval werd als afgedaan beschouwd en er werd verder gesleuteld. Daarna werd de dieptemeter transducer geplaatst en de stijgpijp gemonteerd; de aanslultkabel werd zover mogelijk getrokken. Aan de buitenkant stond Rob intussen te vacuümblasten of te schilderen.
.....De romp kan er weerjaren tegen.....

 

 


 

Tuinfeestje 7 augustus 1999 8:30 uur.

 

Wat nu gedaan, 'smorgens regende het nog met mogelijk na de middag een paar uur droog weer. Alles was in huis voor een leuk tuinfeestje, door laten gaan of niet? We hebben het (achteraf gezien maar goed ook) door laten gaan. De weergoden waren ons voor een paar uur gunstig gezind, en het werd een gezellige en vrolijke boel in de tuin. Het kon eigenlijk ook niet anders als je 80 liter bier, 25 liter wijn en ik weet niet hoeveel frisdrank en kilo's etenswaren tot je beschikking hebt. Maar wat moet je er mee als er geen gezellige vrienden, kennissen en buren zijn die met hun aanwezigheid het feest tot een FEEST maken.

 

Daarom willen we jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en natuurlijk ook voor de stukgevallen tuinkabouter met inhoud.

 

feestje-herman-marja-timmers

Herman en Marja Timmers

P.S. Voor ons was het voor herhaling vatbaar.

 

 


 

fotos-1999-2-vlootdagen-ankerspil-stuurhut-brandbluspomp 

 


 

Werkbezoek naar het SS Adelaar.

Om een aantal vragen omtrent het stuurmechanisme en de voorstuwlng, met in het bijzonder het stuwblok, te kunnen onderzoeken is er zondag 21 oktober een bezoek afgelegd aan de familie v. Gulik aan boord van de stoomsleepboot de "Adelaar". Dit was geruime tijd geleden al afgesproken en Bart van Gulik had nog een, min of meer, geheim doel voor die dag voor ons in petto. Hier over later meer.


Na de geïntresseerde werkgroepers in de bus gepropt te hebben werd om omstreeks kwart voor tien de reis begonnen en om half elf klommen we uit de bus en aan boord van het schip aan de kade in Beverwijk. Na de welkome ontvangst en het uitwisselen van allerlei herinneringen van het vorige bezoek zo'n vijf jaar terug alweer, afgezakt naar het gezellige vooronder voor de koffie met de door ons meegenomen appelkruimeltaart. Vervolgens na de, voor sommige leden eerste kennismaking, werden de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden over het schip en ons project uitgewisseld en werd
het doel van onze "missie" duidelijk bij Bart de schipper. Hij moest nog even wachten met het vertrek, omdat zijn zoon, de machinist, uit de ploegendienst moest komen. Deze verscheen omstreeks elf uur. Het schip lag al reeds enige dagen onder stoom vanwege eerdere vaarverplichtingen en het varen van
de oude sint een dag eerder.

 

Na het ontmeren werd er koers gezet naar het Noordzee-kanaal richting Amsterdam. Het weer was goed alhoewel het aan dek erg fris was. Een reden temeer om zo snel mogelijk in de machinekamer af te dalen om een aantal vragen te kunnen stellen aan Michael de machinist.


De vragen van Piet en Herman over het stuwblok werden door hem zo goed mogelijk met behulp van het aanwezige voorbeeld (het schip) beantwoord. Ook Marinus en Tony waren zeer geinteresseerd in het machinekamer gebeuren. Na uitleg over het voorverwarmen van de machine en het machine-smeerapparaat werd het tijd voor de frisse neus want het was buiten weliswaar koud maar in de machinekam erg warm.

 

Toch wel mooi dat stoken op kolen vond Herman. Maar wij blijven om meer dan 1 reden toch maar bij de dieselolie.


Het schip was al aardig, op weg naar Amsterdam, toen Bart pots een insteekhaven indraaide en het doel van deze manoeuvre vertelde. Er lag in een haven een stoombok met aan dek een twaalftal, stoomgedreven lieren waarvan acht voor het verhalen en ankeren van de bok. Het was werkelijk een machtig apparaat; vroeger in gebruik op de grote rivieren als calamiteitenbok voor onder andere het liften van gezonken schepen. Niet bekend is of het tussen de sloopschepen liggende vaartuig ook gesloopt gaat worden. Het zou eeuwig zonde zijn maar wat kun je er aan doen. Beneden stond een dubbel vuurs schotse ketel. Na over en in de bok gekeken te hebben. gingen we weer aan boord van de Adelaar.

 

Hierna werd de terugreis aanvaard en om tien voor vier werden wij in Beverwijk weer van boord gezet. Op de terugweg hebben de diverse gasten nog mogen sturen aan boord. Dit was even wennen omdat er weliswaar een stoomstuurmachine op de stuurinrichting staat, stond deze niet bij. Dit betekent dat er zwaar aan het stuurwiel gewerkt moest worden als er sterk van koers veranderd moest worden.

 

Al met al een mooie en zinvolle dag die wij ons nog lang zullen herinneren!!

R. Witte

 

 


 

DE STOOMGENERATOR 2

De stoommachine drijft een generator (dynamo) aan en deze wekt elektriciteit op (110 volt gelijkstroom, 32 ampere)


Door de machinisten werd de stoomgenerator vaak "Lichtmachine" of "Smitje" genoemd.


bij-stoomgenerator2-1999-2Technische gegevens stoomgenerator

 

Verticale 1 cilinder

Fabrikaat :Smit Slikkerveer
Bouwjaar :1941
Slag 100 mm
Boring :77,3O mm
Toerental :750 omw/min
Werkdruk :10 ato
Vermogen :35OO Watt
Schuif :mantelschuif
Vliegwiel 400 mm
Gewicht 250 kgDe stoomgenerator, revisie.

Na demontage van de machine bleek dat diverse machinedelen geheel versleten waren. Omdat er geen onderdelen meer te koop zijn, moesten deze allemaal zelf gemaakt worden.


Deze delen zijn:

zuigerveer, zuiger (2 delig), zuigerstang, schuifstang, bronzen moeren, kruishoofdpen, kruishoofdlager 2/2, bigendlager, krukaslagers, regelateurschuif, regelateuras.


Er zijn ook machineonderdelen die nog wel bruikbaar zijn, maar wel machinaal behandeld dienen te worden.

Cilinder :rond en recht kotteren en daarna honen
Krukas :rondslijpen
Schuif :vlakslijpen
Mantel :kotteren en slijpen 0,02 mm hoger dan de schuif.
Lagers :kotteren
Rotor :nadraaien
Oliepomp :slijpen


Het herstellen van het bigend lager

Het lager bestaat uit twee bronzen delen met een laagje ingegoten babbitt (lijkt op soldeertin).
Het ingieten is ook zelf uitgevoerd, de twee lagerdelen zijn eerst van binnen vertind voor een betere hechting van het babbitt, vervolgens in de draaibank ingeklemd. De draaibank laten we ongeveer 1000 omw/min ronddraaien. Nu verwarmen we het lager zover dat het tin begint te smelten, nu brengen we een staafje babbitt in. Door de centrifugaalkracht wordt het tegen de wand van het lager gedrukt.

Pieter

 

 


 

Ha die beste werkgroepleden.

 

Het vaarseizoen zit er op dit moment weer op. Tot grote opluchting van de schippers. Het is naar wat ik begrepen heb allemaal goed gelopen. Het is nu weer tijd voor de andere klussen die het afgelopen seizoen zijn blijven liggen.

 

Goed dat was weer de gebruikelijke oh. Ik zit alweer een jaar bij de club en dat bevalt me best. Het is vooral de vakmanschap en de collegialiteit die me erg aanspreekt. In dit jaar is er vooral veel gewerkt en afgewerkt. Ga zelf maar na in gebouw 41 en op de "Dombo". Het kan altijd meer Rob Witte maar als ik het zeggen mag: een groot compliment voor het tot nu toe behaalde resultaat met alleen maar vrijwilligers en een krap budget.

 

Als we zo doorgaan dan zijn we over een paar jaar met twee schepen aanwezig op "Sail Den Helder". (Dat moet toch lukken mannen!) Ik heb zelf helaas weinig tijd voor de werkgroep maar daar wordt aan gewerkt hoor. Het is wel de bedoeling, van mijn kant om wat meer te doen aan de diverse evenementen en vaartochten.

 

O ja, ik moet van mn vrouw Ria een ieder die mee geweest is naar Harderwijk nog hartelijk bedanken voor het grandioze weekend dat ze heeft gehad.

 

Zo nou weer genoeg geleuterd.

 

Tot ziens in '41.

Rob en Ria.

 


 

WIL JE JE EVEN VOORSTELLEN?

Ik ben FOKKE DE VRIES geboren op 27-2-'22 te Oosterhesselen in Drenthe. Ik heb gestudeerd voor het binnenvaartdiploma en tot m'n 21e bij m'n vader aan boord gevaren.


ln de oorlog hebben ze me opgepakt voor de Wehrmacht en heb voor hen op een tanker gevaren.


Na de bevrijding voer ik op een sleepboot en heb ik meegewerkt aan de drooglegging van de Wieringermeer. ln 1946 heb ik een half jaartje bij de Marine op de Y8122 gevaren. Daarna heb ik met de sleepboot van de Muz gewerkt aan de drooglegging van Walcheren. ln '47/'48 heb ik op de sleepboot van de rederij Goudsbloem, van Rotterdam, gevaren. Ik was inmiddels getrouwd en heb met m'n vrouw aan boord gevaren. Zij kon er niet tegen (het was dag en nacht varen) en is in Enkhuizen
gaan wonen. Ik stapte toen over op een tanker, de Pieter Bonn. Omdat ik veel van huis was ben ik overgestapt naar de Marine na een periode van veel los werk bij diverse bazen.


Was je toen niet veel van huis?

Nee ik was ieder weekend thuis, dat was in '52.


Heb je kinderen?

M'n oudste zoon is in '48 geboren in Enkhuizen en m'n tweede zoon in '54 in Den Helder. We hebben in Den Helder eerst in de Molenstraat gewoond en later op de Jan Verfailleweg.

 

Ik ben bij de Marine gebleven tot '82, toen ben ik met F.L.O. gegaan. Daarna heb ik wat jachten opgeknapt en in '92 was ik als één van de eerste bij de Werkgroep Y8122, samen met Bob Waldus, Herman Timmers, m'n broer Sipke, Cees van Geel, Arie Boon en Tony Hensing.

 

Waar ben je nu mee bezig bij de Werkgroep?

Diverse werkzaamheden, nazien en herstellen van diverse motoren, gereedschappen bijhouden, knap houden van het gebouw en koffie drinken.


Vind je het leuk bij de werkgroep?

Ik vind het prima zoals het is, een leuk ploegje, we kunnen goed met elkaar overweg.


Wat zou je willen veranderen?

Wat moet je er aan veranderen, ieder doet z'n werk, hier is niets meer aan toe te voegen.

 


 

REISJE NAAR TERSCHELLING Oerol

Bemanning:

Wim van Spijker
Herman Timmers
Pieter van der Kuyl


Vrijdagmorgen om 9.30 uur werden de gasten aan boord verwelkomd en vertrokken we 2 uur voor hoog water uit Den Helder, met mooi weer.

 

Onderweg: Broodje kaas/ham en soep à la Rob. Deze hadden we iets te laat uit de vriezer gehaald, dus hadden we na een paar uur nog steeds een blok ijs. Veel hakken zorgde voor veel
brokken die sneller ontdooiden.


Na 4 uur kwam de Brandaris in zicht. Na nog een uur varen werden we verwelkomd door de havenmeester in z'n zephyr. Na afgemeerd te zijn tegen de steiger gingen de jongens meteen van boord om zo snel mogelijk een huurfiets te bemachtigen. Herman en Wim dachten dat ze op zaterdag nog wel even een fiets konden huren (Pieter had z'n eigen fiets meegenomen).

Vrijdag onder de Brandaris gekeken naar een heel lenig mannetje, hij kroop door een klerenhanger en ging dubbelgevouwen door een harington. Verder jongleerde hij op een touwtje dat door het publiek werd vastgehouden, waaronder Pieter.

 

Zaterdag op pad dus. De dichtsbijzijnde fietsenverhuurder in een Oerol weekend is natuurlijk al z'n fietsen al kwijt. Misschien is er nog wel een te krijgen in Midsland, dat is toch nog wel anderhalf uur lopen, dus gingen we met de bus naar Midsland.

 

Zaterdagavond zitten we rustig aan een chocomel met baileys onder de verwarmde luifel op het plein onderaan de Brandaris als we het geluid van een helikopter horen die gaat landen, dan verschijnt er plotseling een V.W. Kever met wel 10.000 lampjes die allemaal in patronen aangaan, het geluid kwam
van een generator op de achterbank.

 

Zondag, waarschuwing voor windkracht 7, dus niet varen, maar afwachten. Rob belde op dat het in Den Helder wel mooi weer was. De gasten besloten om maar met de veerboot naar huis te gaan. Het was erg druk bij de boot, want iedereen wilde naar huis, omdat het Oerol festival toch afgelopen was.

 

Omdat de windkracht naar 4-5 ging, besloten we toch om te vertrekken. We hebben in de menigte in de vertrekhal nog naar de jongens gezocht, zonder succes, Naderhand hebben de jongens wel gezien dat de Dombo vertrok, dus zij baalden als een stekker.

 

Het varen met de Dombo in windkracht 4-5 met veel golven geeft toch een kick. Belangrijk is dat je alles vastzet wat los staat, want anders zwerven de spullen door het hele schip, Ook hebben we nog gevist, niet naar vis maar naar de zeekaan die over boord woei, toen de deuren tegen elkaar open stonden. We maakten een zogenaamde Williamturn om de kaart weer op te vissen. De motor gaf ook nog even problemen, zodat Wim aan het roer kwam te staan en Herman en Pieter het euvel in de machinekamer konden verhelpen.

 

Om ongeveer 19 uur hebben we aangemeerd aan de kade van gebouw 41. Van de groep jongens hebben we gehoord dat ze om 20 uur thuis waren, dit omdat de boot naar Harlingen vaart, ze moesten dus daarna met de bus naar Den Oever en daar overstappen om naar Den Helder te komen.

 

Pieter

 


 

VAN DE REDACTIE
Dit nieuwsblad is voor de laatste keer thuis gemaakt. De volgende maak ik bij de werkgroep, zodat een ieder ook daar z"n inbreng kan leveren.

 

Op de achterzijde van ons mooie nieuwe omslag kunt u de betekenis lezen van de naam Y-links. We danken de heer Schaap voor het realiseren van de omslag. Deze heeft ook de nieuwe naam bedacht.

 

Verder wijs ik u erop dat we op 19 december vanaf 15.00 of 16.00 uur ons kerstdiner houden. Verschillende werkgroepleden hebben zich al opgegeven voor het maken van verschillende gerechten.

Margo

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.